ائل اوبا – با توجه به اهمیت فرآورده های پروتئینی گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و عسل که به طور مستقیم و غیرمستقیم عمده ترین تامین کننده پروتئین جمعیت کشور را تشکیل میدهند، برنامه ریزی و پیش بینی تمهیدات لازم در راستای افزایش تولید آتی این فرآورده ها اجتناب ناپذیر است.

همچنین برای نیل به اهداف بهبود وضعیت امنیت غذایی و حصول خودکفایی در بخش کشاورزی، شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره های زمانی تولید ضروری است. این امور محقق نمیشوند، مگر اینکه آمار و اطلاعات دقیق در خصوص هر یک از فرآورده های پروتئینی، به صورت سری زمانی در اختیار تصمیمگیران ارشد قرار گیرد. در این گزارش به منظور ترسیم تصویری از وضعیت این پنج فرآورده مهم، در بازه زمانی پانزده ساله برای استان آذربایجان شرقی ، دادهها گردآوری و پردازش قرار گرفته است.

az_dogo-min

جهت مشاهده تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

ائل اوبا