ائل اوبا در سال 1394 در راستای تدوین مجموعه کاملی از جهات و جوانب فرهنگ و معارف آذربایجانیان و کیفیت ظهور و تکامل تمدن و فراز و نشیب حیات قومی و روشن ساختن زوایای تاریخ این سرزمین کهنسال ، پا به عرصه وجود نهاده ، و با گذر زمان دامنه موضوعی خود را به ادبیات ، فرهنگ ، تاریخ ، گردشگری ، زبان ، آثار تاریخی ، اقتصاد ، هنر و دین سایر اقوام ایران نیز تسری داد.

بی شک تامین این منظور و نیل بدین هدف جز با فراهم آوردن موادی که تحقق این نیت را بایسته است امکان پذیر نمی نمود و هرگونه کوششی که در این زمینه بر اساس استفاده از مدارک مجمل و مبهم و مواد ناقص به عمل می آمد رسا و وافی به مقصود نمی رسید ، بدین سبب ائل اوبا جهت رفع نیاز طیف های مختلف به منابع اطلاعاتی ، اقدام به تولید محتوای تخصصی با تکیه بر آثار مؤلفین ، مصنفین و پژوهشگران محترم نمود.

پایگاه اینترنتی ائل اوبا با در نظر گرفتن رده های مختلف سنی مخاطبین ، ضمن ظرفیت سازی و تولید محتوای اختصاصی برای هر گروه ، سعی نموده تولید محتوا از این منظر جهت دار صورت پذیرد .

با عنایت به اینکه نمی توان حدود فرهنگی را محدود به جغرافیای سیاسی نمود و با توجه به دسترسی آسان به محتوای منتشره مبتنی بر فضای وب ، محدودیت حوزه جغرافیایی برای تمرکز فعالیت سایت عملا برداشته شده است ، بنابراین جامعه هدف این رسانه عموما اقوام مختلف ایرانی و غیرایرانی هستند.

اینک به یمن لطف پروردگار ، حاصل زحمات و فعالیت چندین ساله شاعران و نویسندگان را به ساحت والای پژوهشگران و ادب دوستان تقدیم میداریم.

امید است که این قدم کوچک را از ما پذیرا باشید و بر معایب و نقایص آن بدیده ی اغماض بنگرید ، البته این عفو و غمض مانع این نخواهد بود که در هرجای این وبسایت به اشتباهی برخوردید از تذکار و ابلاغ آن مضایقه فرمایید.

کلاممان را با یک بیت از صائب شیرین سخن تبریز به پایان میبریم:

دست از طلب مدار که دارد طریق عشق / از پا فتادنی که به منزل برابر است.

نشریه الکترونیکی ائل اوبا