نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

موسیقی

آشپزی

در این بخش شما را به منطقه سافرانبولوی کشور ترکیه که نامش را از...