نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ارتباط رب النوع های “گوی تپه” اورمو با سومر


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6663

دکتر رحیم آق بایراق

این یک‌ مهر سیلندری از “گوی تپه”(تپه کبود) در شهر اورمیه از سایت “متروپولیتن” است. تپه ای که امروز بدون حفاظ بعنوان یک آشغالدانی رها شده است.مهر متعلق به چهار هزار سال قبل است.

 

 

این مهر نشان‌می دهد غیر از کلاههای “پاپاق” آذربایجانی که بر سر سومریان از جمله “گوده”(به معنی قوی و کوتاه در زبان ترکی) دیده می شود، ایزدان سومری کلاهی خاص بر سر دارند. این کلاه در نمونه های آذربایجانی از جمله این مهر به روشنی دیده می شود .بنابراین این یک مجمع خدایگان است که یک زن با لباس سومری پنج طبقه از پوست که احتمالا “ان ننه” یعنی رب النوع عشق و باروری باشد دیده می شود.

هفت رب النوع (در ترکی “اییه” می گوییم مثلا: ائو اییه سی یعنی صاحب خانه و یا بو چایین اییه سی یعنی رب النوع رودخانه ..) چنین می باشند.

رب النوع اول و آسمان:

آن 𒀭𒀭(دان در ترکی ستاره صبحگاهی است و آن در ترکی مفهوم آسمان است.[ناصر منظوری‌].همسرش آن تو نام دارد که “توغ” یعنی زایش )

دوم

سو آپ نوشته که آپسو و آبزو هم گفته اند

رب النوع آبها
𒍪 𒀊

(سو در ترکی به معنی آب است و آپ به معنی بسیار روشن است)

سوم

رب النوع بادها

𒀭𒂗𒆤 تینگری.ان لیل

(“تانگری .ان .یئل” در زبان ترکی یعنی خدایگان برتر بادها است همسرش نین لیل یا ننه یئل در ترکی امروز است)

چهارم

رب النوع عشق سومری این نانا که در زبان اکدی ایشتار شد.

𒈹

(ان ننه در زبان ترکی به معنی مادر برتر است)

پنجم

رب النوع خورشید که در تصاویر تیرهای آتش پرتاب می کند.

تینگری

𒀭𒌓 اود/اوت/اوتو که بعدها در اکدی “شاماش ” شد

(اود و اوت در زبان ترکی به معنی آتش است. اوتون-اوتون کی- و اودون به معنی هیزم و اجاق در هر دو زبان…تانگری اوت)

ششم

رب النوع ماه 𒀭𒋀𒆠

تینگری ششقی/تینگری نانار. که بعدها در زبان اکدی “سین”شد.

(معادل با ایشقی و یانار هستند اما بعید هستند اما دختر این خدایگان” آی” نام داشت که در ترکی به معنی ماه است که عینی است)

هفتم

رب النوع رمه ها و چوپانان

𒌉𒍣𒉺𒇻 دوموزی

این کلمه” تورومه.سیپا.لو “نوشته می شود که انسان پروش دهنده چوب چوپانان به دست در ترکی معنی می دهد. “دوموز” در ترکی یعنی خوک.