نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

میزان تولید فرآورده هاي پروتئيني آذربایجان شرقی از سال 78 تا 92


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1628

ائل اوبا – با توجه به اهميت فرآورده هاي پروتئيني گروه گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و عسل كه به طور مستقيم و غيرمستقيم عمده ترین تامین كننده پروتئين جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، برنامه ريزي و پيش بيني تمهيدات لازم در راستاي افزايش توليد آتي اين فرآورده ها اجتناب ناپذير است.

همچنين براي نيل به اهداف بهبود وضعيت امنيت غذايي و حصول خودكفايي در بخش كشاورزي، شناسايي نقاط ضعف و قوت دوره هاي زماني توليد ضروري است. اين امور محقق نميشوند، مگر اينكه آمار و اطلاعات دقيق در خصوص هر يك از فرآورده هاي پروتئيني، به صورت سري زماني در اختيار تصميمگيران ارشد قرار گيرد. در اين گزارش به منظور ترسيم تصويري از وضعيت اين پنج فرآورده مهم، در بازه زماني پانزده ساله برای استان آذربایجان شرقی ، دادهها گردآوري و پردازش قرار گرفته است.

az_dogo-min

جهت مشاهده تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

وزارت جهاد كشاورزي معاونت برنامه ريزي و اقتصادي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات

ائل اوبا