کشته شدن کوروش هخامنشی به دست ماساژت های ترک آذربایجان

کشته شدن کوروش هخامنشی به دست ماساژت های ترک آذربایجان

پروفسور محمد تقی زهتابیائل اوبا - درباره مرگ کوروش نیز بسان دوران زندگی او ،به افسانه های عجیبی پرداخته اند بدون تردید این افسانه ها برساخته قوم پارس و هیات های حاکمه آن است.حسن پیرنیا ( مشیرالدوله ) این افسانه ها را...

ادامه مطلب ...