ائل اوبا – ارزش کل واردات در سال 1395 ،939 میلیون دلار و ارزش کل صادرات غیر نفتی 471 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل ارزش واردات 91.41 درصد افزایش و ارزش صادرات غیرنفتی 42.8 درصد کاهش داشته است.

درآمد گمرکات 3035 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 34.4 درصد کاهش داشته است.

شاخص ها و نماگرهای بازرگانی خارجی

عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/تعداد درصد تغییر
نسبت به
سال قبل
مقدار کل واردات هزار تن 634 29.12
ارزش کل واردات هزار دلار 939864 41.91
مقدار صادرات غیر نفتی [1] هزار تن 1554 10.45
ارزش صادرات غیرنفتی [1] هزار دلار 471142  8.42-
درآمد گمرکات استان . میلیارد ریال 3035 4.34-
مقدار کالای ترانزیت شده تن 1013902 25.01-

[1] – شامل نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز (گازوئیل) و میعانات گازی نمیباشد.
مأخذ: اداره کل گمرک استان آذربایجانغربی