نسبت مساحت جنگل های استان (درصد)
استان 1395 1396 1397 1398 1399
نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه
کل کشور 8.8 ×× 8.8 ×× 8.8 ×× 8.8 ×× 9.2 ××
آذربایجان شرقی 3.1 20 3.1 20 3.2 20 3.2 20 3.7 21
آذربایجان غربی 2.7 23 2.7 23 2.4 23 2.7 23 2.0 27
اردبیل 2.9 21 2.9 21 2.9 21 2.9 21 2.6 23
اصفهان 3.8 17 3.8 17 3.8 17 3.8 17 4.2 18
البرز 0.5 28 0.5 28 0.5 28 0.5 28 3.4 22
ایلام 31.5 5 31.5 5 31.5 5 31.5 5 32.3 5
بوشهر 9.0 14 9.0 14 8.9 14 8.9 14 12.7 10
تهران 1.8 25 1.8 25 1.8 25 1.8 25 3.8 19
چهارمحال و بختیاری 20.5 7 20.5 7 20.6 7 20.6 7 24.1 7
خراسان جنوبی 4.7 16 4.7 16 4.7 16 4.7 16 4.6 17
خراسان رضوی 5.6 15 5.6 15 5.6 15 5.6 15 5.0 15
خراسان شمالی 14.9 10 14.9 10 15.0 10 15.0 10 10.3 13
خوزستان 14.7 12 14.7 12 14.6 12 14.6 12 12.5 11
زنجان 2.8 22 2.8 22 2.8 22 2.8 22 2.5 24
سمنان 3.5 18 3.5 18 3.5 18 3.5 18 2.5 25
سیستان و بلوچستان 2.0 24 2.0 24 2.0 24 2.0 24 4.8 16
فارس 18.1 9 18.1 9 18.2 9 18.2 9 21.3 9
قزوین 1.7 26 1.7 26 1.7 26 1.7 26 2.2 26
قم 0.4 29 0.4 29 0.4 29 0.4 29 1.1 29
کردستان 12.8 13 12.8 13 12.8 13 12.7 13 8.6 14
کرمان 3.3 19 3.3 19 3.3 19 3.3 19 3.7 20
کرمانشاه 21.1 6 21.1 6 21.0 6 21.0 6 25.5 6
کهگیلویه و بویراحمد 51.3 1 51.3 1 51.3 1 51.3 1 55.0 1
گلستان 20.4 8 20.4 8 20.3 8 20.3 8 23.4 8
گیلان 38.9 4 38.9 4 39.0 4 39.0 4 49.0 2
لرستان 43.3 2 43.3 2 43.7 2 43.7 2 39.0 4
مازندران 42.2 3 42.2 3 42.3 3 42.3 3 47.0 3
مرکزی 0.1 31 0.1 31 0.1 31 0.1 31 0.9 30
هرمزگان 14.9 11 14.9 11 14.8 11 14.8 11 10.4 12
همدان 0.1 30 0.1 30 0.1 30 0.1 30 0.8 31
یزد 1.4 27 1.4 27 1.5 27 1.5 27 1.8 28
مأخذ -سالنامه آماری کشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.