(درصد)
استان (1)1395 (1)1396 (1)1397 (1)1398 1399
نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه
کل کشور 0.09 ×× 0.25 ×× 0.09 ×× 0.19 ×× 1.06 ××
آذربایجان شرقی 0.44 7 0.38 15 0.10 9 0.04 21 0.00 22
آذربایجان غربی 0.24 9 1.35 9 0.00 16 0.54 10 0.52 13
اردبیل 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
اصفهان 0.04 12 0.13 17 0.00 15 0.09 18 0.29 15
البرز 7.06 2 23.30 3 0.00 16 0.83 8 0.00 22
ایلام 2.13 6 42.83 2 8.26 2 12.99 3 74.65 2
بوشهر 0.00 19 0.97 12 0.00 16 0.57 9 3.70 7
تهران 0.00 19 1.09 11 0.25 8 0.51 11 0.09 20
چهارمحال وبختیاری 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
خراسان رضوی 0.01 17 0.07 19 0.02 11 0.08 19 0.09 21
خراسان شمالی 0.17 11 1.17 10 0.00 16 0.27 13 3.39 9
خراسان جنوبی 0.23 10 8.16 7 4.77 4 63.93 1 71.92 3
خوزستان 6.37 3 10.73 5 7.46 3 3.05 5 68.41 5
زنجان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
سمنان 0.04 13 0.09 18 0.02 13 0.07 20 0.25 16
سیستان وبلوچستان 0.00 19 0.02 22 0.01 14 0.18 16 0.22 17
فارس 0.01 14 0.67 13 0.00 16 0.26 14 1.92 11
قزوین 6.28 4 8.22 6 0.00 16 0.00 23 37.06 6
قم 0.00 19 0.63 14 0.00 16 1.04 6 3.63 8
کردستان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
کرمان 0.00 18 0.07 20 0.02 12 0.14 17 0.22 18
کرمانشاه 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
کهکیلویه وبویراحمد 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
گلستان 53.35 1 92.37 1 36.37 1 26.96 2 70.57 4
گیلان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
لرستان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
مازندران 0.00 19 0.00 23 1.03 6 1.03 7 2.02 10
مرکزی 2.25 5 11.31 4 2.12 5 7.56 4 85.15 1
هرمزگان 0.01 16 0.17 16 0.04 10 0.20 15 0.38 14
همدان 0.32 8 4.30 8 0.41 7 0.42 12 1.83 12
یزد 0.01 15 0.05 21 0.00 16 0.03 22 0.09 19
1) ارقام توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است.
مأخذ- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.