میزان شهر نشینی استان ها درصد
استان 1395 1396 1397 1398 1399
 میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه
کل کشور 74.0 ×× 74.4 ×× 74.7 ×× 75.1 ×× 75.4 ××
آذربایجان شرقی 71.9 12 72.2 13 72.5 13 72.8 13 73.2 13
آذربایجان غربی 65.4 19 65.7 19 66.0 19 66.4 19 66.7 19
اردبیل 68.2 16 68.8 16 69.3 16 69.9 16 70.4 16
اصفهان 88.0 4 88.2 4 88.4 4 88.7 4 88.9 4
البرز 92.6 3 92.7 3 92.9 3 92.9 3 93.1 3
ایلام 68.1 17 68.6 17 69.1 17 69.7 17 70.2 17
بوشهر 71.9 13 72.3 12 72.6 12 73.0 12 73.3 12
تهران 93.9 2 94.0 2 94.1 2 94.2 2 94.3 2
چهارمحال و بختیاری 64.1 21 64.4 21 64.8 21 65.3 21 65.7 21
خراسان جنوبی 59.0 24 59.4 24 59.8 25 60.2 25 60.6 25
خراسان رضوی 73.1 11 73.4 11 73.7 11 73.9 11 74.2 11
خراسان شمالی 56.1 27 56.7 27 57.2 27 57.8 27 58.4 27
خوزستان 75.5 8 75.9 8 76.3 8 76.8 8 77.2 9
زنجان 67.3 18 67.5 18 67.9 18 68.2 18 68.6 18
سمنان 79.8 6 80.2 6 80.5 6 80.8 6 81.1 6
سیستان و بلوچستان 48.5 31 49.3 31 50.1 31 50.9 31 51.7 31
فارس 70.1 15 70.5 15 70.9 15 71.2 15 71.6 15
قزوین 74.8 10 75.4 10 76.1 10 76.7 9 77.4 8
قم 95.2 1 95.2 1 95.3 1 95.3 1 95.4 1
کردستان 70.8 14 71.2 14 71.7 14 72.1 14 72.6 14
کرمان 58.7 25 59.4 25 60.0 24 60.6 24 61.3 24
کرمانشاه 75.2 9 75.6 9 76.1 9 76.6 10 77.1 10
کهگیلویه و بویراحمد 55.7 28 55.9 28 56.1 28 56.3 28 56.6 29
گلستان 53.3 30 54.0 30 54.6 30 55.3 30 55.9 30
گیلان 63.3 22 63.8 22 64.3 22 64.8 22 65.3 22
لرستان 64.5 20 64.9 20 65.3 20 65.7 20 66.1 20
مازندران 57.8 26 58.3 26 58.7 26 59.1 26 59.6 26
مرکزی 76.9 7 77.4 7 77.8 7 78.2 7 78.6 7
هرمزگان 54.7 29 55.2 29 55.8 29 56.3 29 56.9 28
همدان 63.1 23 63.6 23 64.2 23 64.7 23 65.2 23
یزد 85.3 5 85.5 5 85.7 5 85.9 5 86.1 5
ماخذ- مرکز آمار ایران.