استان 1395 1396 1397 1398 1399
سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه
کل کشور 100.0 ×× 100.0 ×× 100.0 ×× 100.0 ×× 100.0 ××
آذربایجان شرقی 2.8 11 2.8 11 2.8 11 2.8 11 2.8 11
آذربایجان غربی 2.3 12 2.3 12 2.6 12 2.3 12 2.3 12
اردبیل 1.1 24 1.1 24 1.1 24 1.1 24 1.1 24
اصفهان 6.6 6 6.6 6 6.5 6 6.6 6 6.6 6
البرز 0.3 31 0.3 31 0.3 31 0.3 31 0.3 31
ایلام 1.2 22 1.2 22 1.2 22 1.2 22 1.2 22
بوشهر 1.4 19 1.4 19 1.4 19 1.4 19 1.4 19
تهران 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29
چهارمحال و بختیاری 1.0 25 1.0 25 1.0 25 1.0 25 1.0 25
خراسان جنوبی 9.3 3 9.3 3 9.2 3 9.3 3 9.3 3
خراسان رضوی 7.3 5 7.3 5 7.3 5 7.3 5 7.3 5
خراسان شمالی 1.7 15 1.7 15 1.7 15 1.7 15 1.7 15
خوزستان 3.9 10 3.9 10 3.9 10 4.0 10 4.0 10
زنجان 1.3 20 1.3 20 1.3 20 1.3 20 1.3 20
سمنان 6.0 7 6.0 7 6.0 7 6.0 7 6.0 7
سیستان و بلوچستان 11.2 1 11.2 1 11.1 1 11.2 1 11.2 1
فارس 7.5 4 7.5 4 7.5 4 7.5 4 7.5 4
قزوین 1.0 26 1.0 26 1.0 26 1.0 26 1.0 26
قم 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30
کردستان 1.8 13 1.8 13 1.8 13 1.8 13 1.8 13
کرمان 11.1 2 11.1 2 11.1 2 11.1 2 11.1 2
کرمانشاه 1.5 17 1.5 17 1.5 17 1.5 17 1.5 17
کهگیلویه و بویراحمد 1.0 27 1.0 27 0.9 27 1.0 27 1.0 27
گلستان 1.3 21 1.3 21 1.2 21 1.3 21 1.3 21
گیلان 0.9 28 0.9 28 0.9 28 0.9 28 0.9 28
لرستان 1.7 16 1.7 16 1.7 16 1.7 16 1.7 16
مازندران 1.5 18 1.5 18 1.5 18 1.5 18 1.5 18
مرکزی 1.8 14 1.8 14 1.8 14 1.8 14 1.8 14
هرمزگان 4.3 9 4.3 9 4.3 9 4.4 9 4.4 9
همدان 1.2 23 1.2 23 1.2 23 1.2 23 1.2 23
یزد 4.5 8 4.5 8 4.5 8 4.5 8 4.5 8
ماخذ- سالنامه آماری کشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.