ایینه ایینه

اوجو دویمه

بال باللیجا

باللی کئچی

شام آغاجی

شاطر کئچی

قوز آغاجی

 قوتور کئجی

هاببان هوببان یاریل ، ییرتیل

 سو ایچ قورتول