ایینه ایینه

اوجو دويمه

بال بالليجا

باللی کئچی

شام آغاجی

شاطر کئچی

قوز آغاجی

 قوتور کئجی

هاببان هوببان یاریل ، ییرتیل

 سو ایچ قورتول

Print Friendly, PDF & Email