🧶این یک دستگاه بافت فرش هریس با ۱۵ رنگ است.

نام ترکی این رنگ‌ها، به ترتیب از راست به چپ:

– قره

– دمیر رنگی

– خانیم سونا

– چؤهره‌یی

– یاشیل

– زئیتونی

– تۇخ یاشیل

– نۇخودی

– آغ

– آچؽق خانیم سونا

– گؤی

– آل

– تۇخ آل

– لیل گؤی

– آچیق آل