نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

پنجاه کلمه مشترک از شش هزار کلمه مشترک سومری و تورکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8057

آبا= اوبا(خانه)

آببا=آبا( پیر)

آددا=آتا( پدر)

آقا=آرخا( پشت)

آقارین=قارین( رحم زن)

آقی= آخین( سیل)

آلا=آل( نوعی شیطان)

آما=آنا( مادر)

دی=دِ( گفتن)

دوق= دییق( گفتار)

دو=دور( ایستادن)

دو=دوز( ساخت)

دینگیر=تینگری( خدا)

ارین= اران( جنگاوران)

ائش= ائشمه( ریسمان)

اوش= اوش( سه)

قابا= قابیرقا( سینه)

گیگی= گئجه( شب)

گو=گوج( زور)

قیرو= قیری( خرد کردن)

غیش= آغاش( درخت)

غ.ائشیتدوق= ائشیتدوق( گوش)

ای مال= مال( گاو)

کاسدو= قاشدی( دویدن)

سوق= زوق( ساقه)

کور= گیر( ورود)

لیل= یئل( باد)

لال= بال( عسل)

مورقا= اومورقا( فقرات)

سادوق= چاتدوق( رسیدن)

ساق قال= ساغ قال( تشکر)

سیق= سیغ( گنجیدن)

سو= سو ( آب)

سوبور= سولاق( باتلاق)

شق= شخته( سرما)

سا= ساپ( نخ)

تودوقا= توتوق( جادو)

توق= توخو( نساجی)

توققومما= توخونما( پوشاک)

تور= توره( فرزند)

اوکو= اویکو( خواب)

اود= اود( زمان)

باقا= تاش باقا( لاک پشت)

اور= ار( مرد)

اوش= ایش(درون)

زاققا= زیققی( غرولند)

زال= یال( درخشیدن)

او=اون( ۱۰)

باری= بوری( گرگ)

اودون= اودون( اجاق)

اسن قالین
برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق

منبع: لغت نامه آنلاین موزه دانشگاه پنسیلوانیا و منابع تورکی
و کتاب بررسی تطبیقی تحلیلی اتیمولوژیک سومری و تورکی .انتشارات آناس. تبریز ۱۴۰۱