نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

نخستین اجتماعات ، اقوام ، دولت ها و تمدن های منطقه


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1076

بررسی های گسترده علمی ثابت نموده است که آریائیان از 900 سال پیش از میلاد به منطقه شرق نزدیک درآمده اند. ندرتا بنظر برخی مورخان این اقوام از 1400 سال پیش از میلاد به خاور نزدیک و میانه از جمله فلات ایران سرازیر شده اند و جریان این سرازیری تا 600 سال پیش از میلاد یعنی به مدت 800 سال ادامه یافته است.

برخی پژوهشگران تاریخ باستان نیز برآنند که آرایائیان اول بار 2000 سال قبل از میلاد به این منطقه از جمله به فلات ایران درآمده ، لیکن در میان ساکنان محلی و بومی منطقه مستحیل شده و از میان رفته اند. آریائیان بار دوم در 900 سال قبل از میلاد ضمن مهاجرت های بزرگتر ، به منطقه سرازیر و این بار بر ساکنان بومی چیره شده و برخی نواحی منطقه را که برای سکونت مناسب بود تصرف کرده اند.

لیکن باید گفت که سخن راندن از نژاد آریایی و یا اقوام هند و اروپایی زبان در سال های پیش از آغاز سده نهم قبل از میلاد در منطقه و به تبع آن در فلات ایران و آذربایجان بی معنی است ، چرا که موج سرازیری آریائیان به این منطقه از همین تاریخ آغاز گشته است.

در اینصورت بر آورندگان نخستین دولت ها و تمدن های منطقه شرق نزدیک ، پیش از ورود آریائیان به این ناحیه، چه کسانی بوده اند؟ به گواهی تاریخ نخستین اقوامی که به این منطقه درآمده ، تمدن و دولتی پدید آورده اند سومریان ، ایلامیان ، اکدیان ، کاسیان ، هورّیان ، یهودیان ، هیت ها ، فینیقیان ، کوتیان ، لولّوبیان ، ماننایان و … بوده اند.

تاریخ نگاران و زبان شناسان در نتیجه پژوهش های اخیر به این نتیجه کلی رسیده اند که اقوام ساکن منطقه مزبور در فاصله هزاره های چهارم تا دوم قبل از میلاد به لحاظ قومی و زبانی به دو گروه منقسم بوده اند:

1- اقوام التصاقی زبان شامل: سومریان ، ایلامیان ، هیتی ها ، کاسیان ، لولوبیان ، اورارتوئیان و ماننایان و …

2- اقوام سامی زبان شامل: یهودیان ، فینیقیان ، آشوریان ، کلدانیان و اکدیان و …

زبان ترکی نیز از نوع زبان های التصاقی است.

( تاریخ دیرین ترکان ایران – پروفسور دکتر محمد تقی زهتابی – صفحه 28)