نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

علامت و پسوند مبالغه در زبان ترکی آذربایجانی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2154

علی محمد بیانی

ائل اوبا – آغان / اکن – قان / گن ، از جمله پسوندهایی هستند که اگر به بن فعل امر ، ملحق شوند ، صفت فاعلی با معنای مبالغه می سازند.

این پسوند با ساختن واژه جدید ، کمک زیادی به معناسازی و غنای لفظی – معنوی زبان ترکی می رساند.

پسوند مبالغه

با مصوت پیشین ( اینجه ) :

گز + اگن = گزه گن

از + اگن = ازه گن

گول + اگن = گوله گن

دؤیوش + گن = دؤیوشگن

 

با مصوت پسین ( قالین ) :

قاچ + آغان = قاچاغان

یات + آغان = یاتاغان

آغلا + غان = آغلاغان

چالیش + قان = چالیشقان

چیغیر + قان = چیغیرقان

یاپیش + قان = یاپیشقان (چسب)

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز