نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترویج اعتیاد در آذربایجان در عصر پهلوی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7712

ما در دانشسرا هر روز با کسانی که ما ، زبان ما و هویت مارا مسخره میکردند درگیر بودیم.

مسئولین از استاندار گرفته تا شهربانی و روسای ادارات مختلف در تقلا برای 《نابودی زبان و هویت تورکی بمنظور ساختن نسل برتر》 بودند.

این در حالی بود که در صد قدمی دانشسرا ، حوالی قاری کورپوسو ، ده دوازده مغازه تریاک فروشی وجود داشت.

روی شیشه یکی از مغازه ها نوشته شده بود :

 تریاک اعلی موجود است !

این مغازه ها در مسیر تردد هر روزه استاندار و روسای ادارات بود، و مقابل چشمان این اشخاص ، این مغازه ها هر روز از انبوهی از مشتریان پر و خالی می شد.

منبع : خاطیره لر ، محمدعلی فرزانه ، به همت رضا همراز ، انتشارات قالان یورد ، ص ۶۷

برگردان فارسی از خانم المیرا جولا