آپاررام وئرمه رم به ترکی لاتین Aparram vermərəm

نام نوعی بازی محلی است . ترتیب بازی به این صورت است که بازیکنان از میان خود یک گرگ و یک گوسفند انتخاب میکنند.

باقی بازیکنان بره میشوند و پشت سر گوسفند صف می بندند. ننه گوسفند چوب دستی هم در دست دارد(با دو دست به صورت افقی)

گرگ میخواهد گوسفندان را بگیرد اما ننه گوسفند جلوی او را سد میکند.

در طول بازی گوسفندها مرتبا می گویند ” ننه منی قوردا وئرمه ” یعنی مادر مارا به دست گرگ نده

 گرگ میگوید: ” آپاررام ” یعنی من میبرم. 

و ننه میگوید ” وئرمه رم ” یعنی نمی دهم.

گرگ تلاش می کند و گاه موفق میشود تا بره ای را بگیرد . وقتی تعداد بره هایی که گرگ میگیرد به حد نصاب برسد بازی تمام میشود.