Image_oyunlarآتدی توتدو (Atdi Tutdu)

نام نوعی بازی محلی گروهی.

یک نفر توپ را در دست میگیرد و همه دور او جمع میشوند.او توپ را به آسمان پرتاب میکند و نام یکی از آنها را میگوید ، آن یک نفر توپ را میگیرد ، وقتی توپ به آسمان پرتاب میشود دیگران فرار می کنند.

وقتی که آن شخص توپ را گرفت فرمان ایست می دهد و همه باید سر جای خود هر کجا که هستند بایستند.

سپس او با توپ یکی از آنها را میزند ، اگر موفق شد کسی که توپ به او برخورد کرده است باید توپ را در دور بعد به آسمان پرتاب کند.