نام نوعی بازی گروهی محلی به این ترتیب که یکی ازبازیکنان داوطلب می شود که به حالت دولا بایستد.به این بازیکن قیلدان قیسیر می گویند.

در نزدیکی او کپه ای خاک می ریزند. ابتدا سر دسته روی کپه خاک جفت زده و از روی قیلدان قیسر می پرد و در آن طرف فرود می آید.

پس از آنکه همه بازیکنان پریدند ، قیلدان قیسیر جای خود را تغییر می دهد و به محلی می رود که سردسته در پرش خود در آنجا فرود آمده است.

به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند و در هر بار قیلدان قیسیر جایش را عوض می کند تا اینکه یکی از بازیکنان نتواند از روی قیلدان قیسیر بپرد.

وقتی چنین شد او باید جای قیلدان قیسیر را بگیرد و قیلدان قیسیر به بازی برگردد.

به خاطر داوطلب شدن ، به او این امتیاز داده می شود که تا آخر بازی بپرد ، حتی اگر در بعضی پرش هایش موفق نشود.

همچنین نوعی بازی در خوی است که یک نفر خم میشود و دیگران به ردیف از روی او می پرند و اشعاری را میخوانند.