آشیق اویونو

پرویز زارع شاهمرسی

آشیق آشیق

نوعی بازی کودکانه.

نوع بازی آن تقریباً مانند تیله بازی است با این تفاوت که در این بازی، آشیق را با دست پرتاب می کنند تا به آشیق های دیگر بخورد ولی در تیله بازی، تیله را در زمین می غلتانند.

 

آشیق قوز

بازی کودکان با آشیق و گردو.

بازی به این ترتیب انجام می شود که دایره ای می کشند و هر بازیکن یک گردو روی خط وسط می گذارند.

گردوها به صورت یک ردیف چیده می شوند و بازیکن اول پا را بیرون دایره گذاشته و با آشیق یا قاب خود گردو را می زند.

هر چند گردو که از دایره خارج شود ، مال او خواهد بود وگرنه دیگری ادامه خواهد داد.