نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آرزومالار ( ترانه های آرزو ) – ادبیات شفاهی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1739

بالاما ، قوربان دایچالار ( کره اسب )

بالام هاچان ال چالار

149

بالاما قوربان اینک لر

بالام هاچان ایمک لر

149

بالاما قوربان ایلانلار

بالام هاچان دیل آنلار

149

بالاما قوربان خالاسی

بالام قیزیل پاراسی

149

بالاما قوربان مئیوه لر

بالام هاچان ائوله نر

149

بالاما قوربان دایلاق لار ( کره اسب )

بالام هاچان اویناقلار

149

ائل اوبا