بازی بومی محلی گروهی آتدی توتدو (Atdi Tutdu)

بازی بومی محلی گروهی آتدی توتدو (Atdi Tutdu)

آتدی توتدو (Atdi Tutdu) نام نوعی بازی محلی گروهی. یک نفر توپ را در دست میگیرد و همه دور او جمع میشوند.او توپ را به آسمان پرتاب میکند و نام یکی از آنها را میگوید ، آن یک نفر توپ را میگیرد ، وقتی توپ به آسمان پرتاب میشود دیگران...

ادامه مطلب ...