علی ای همای رحمت – استاد شهریار

علی ای همای رحمت – استاد شهریار

  علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين به علي شناختم من به خدا قسم خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علي گرفته باشد سر چشمه ي بقا...

ادامه مطلب ...