یوخسول لار و کاسیب لار – شعر از قاسمی اردبیلی

یوخسول لار و کاسیب لار – شعر از قاسمی اردبیلی

 اعلان ائدیرم عصر فضا پوللو لارین دیر آجلیق کاسیبین ، عالی غذا پوللو لارین دیر  دونیاده اولان درد و مصیبت کاسیبین دیر دم پوللو لارین هر غم و محنت کاسیبین دیر اعلان خطر منزل ویران کاسیبین دیر  تحویل بالیغی چومچهٔ...

ادامه مطلب ...