تحلیل مدل ضریب تکاثر در توسعه صنعت گردشگری آذربایجان شرقی

تحلیل مدل ضریب تکاثر در توسعه صنعت گردشگری آذربایجان شرقی

مهين نسترن - استاديار گروه شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان رامين رضايي شهابي - كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري، دانشگاه هنر اصفهان چكيده ائل اوبا - شكي نيست كه صنعت گردشگري در دنياي امروز از جايگاه ويژه اي ميان عوامل رشد و...

ادامه مطلب ...