«سانجی داشی» در باور ترکان

«سانجی داشی» در باور ترکان

از سنگ های سوراخدار در آذربایجانات تحت عنوان «سانجی داشی» یاد می کنند. سنگ هایی که از جنبه معنوی و اعتقادی قداست دارند. بشر در ابتدا می پنداشت که آئین عبور از سوراخ سنگ ها، متضمن تجدید حیات از مبدأ مادینه ی عالم است(...

ادامه مطلب ...