بازی بومی محلی – آتدی توتدو (Atdi Tutdu)

بازی بومی محلی – آتدی توتدو (Atdi Tutdu)

آتدی توتدو (Atdi Tutdu) نام نوعی بازی محلی گروهی. یک نفر توپ را در دست میگیرد و همه دور او جمع میشوند.او توپ را به آسمان پرتاب میکند و نام یکی از آنها را میگوید ، آن یک نفر توپ را میگیرد ، وقتی توپ به آسمان پرتاب میشود دیگران...

ادامه مطلب ...