بازی های سنتی و مزایای روانشناختی آن بر کودکان

بازی های سنتی و مزایای روانشناختی آن بر کودکان

  رقص های سنتی بازتاب مدنیت ، ذهنیت ، سنت و مردم نگاری یک ملت هستند. و بازی های سنتی کودکان نیز مانند رقص های سنتی بر پایه اصول هایی نهاده شدند. بازی های سنتی که در دوره های معینی وجود داشتند امروزه نیز در یاد و خاطره...

ادامه مطلب ...