بررسی های گسترده علمی ثابت نموده است که آریائیان از ۹۰۰ سال پیش از میلاد به منطقه شرق نزدیک درآمده اند. ندرتا بنظر برخی مورخان این اقوام از ۱۴۰۰ سال پیش از میلاد به خاور نزدیک و میانه از جمله فلات ایران سرازیر شده اند و جریان این سرازیری تا ۶۰۰ سال پیش از میلاد یعنی به مدت ۸۰۰ سال ادامه یافته است.

برخی پژوهشگران تاریخ باستان نیز برآنند که آرایائیان اول بار ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد به این منطقه از جمله به فلات ایران درآمده ، لیکن در میان ساکنان محلی و بومی منطقه مستحیل شده و از میان رفته اند. آریائیان بار دوم در ۹۰۰ سال قبل از میلاد ضمن مهاجرت های بزرگتر ، به منطقه سرازیر و این بار بر ساکنان بومی چیره شده و برخی نواحی منطقه را که برای سکونت مناسب بود تصرف کرده اند.

لیکن باید گفت که سخن راندن از نژاد آریایی و یا اقوام هند و اروپایی زبان در سال های پیش از آغاز سده نهم قبل از میلاد در منطقه و به تبع آن در فلات ایران و آذربایجان بی معنی است ، چرا که موج سرازیری آریائیان به این منطقه از همین تاریخ آغاز گشته است.

در اینصورت بر آورندگان نخستین دولت ها و تمدن های منطقه شرق نزدیک ، پیش از ورود آریائیان به این ناحیه، چه کسانی بوده اند؟ به گواهی تاریخ نخستین اقوامی که به این منطقه درآمده ، تمدن و دولتی پدید آورده اند سومریان ، ایلامیان ، اکدیان ، کاسیان ، هورّیان ، یهودیان ، هیت ها ، فینیقیان ، کوتیان ، لولّوبیان ، ماننایان و … بوده اند.

تاریخ نگاران و زبان شناسان در نتیجه پژوهش های اخیر به این نتیجه کلی رسیده اند که اقوام ساکن منطقه مزبور در فاصله هزاره های چهارم تا دوم قبل از میلاد به لحاظ قومی و زبانی به دو گروه منقسم بوده اند:

۱- اقوام التصاقی زبان شامل: سومریان ، ایلامیان ، هیتی ها ، کاسیان ، لولوبیان ، اورارتوئیان و ماننایان و …

۲- اقوام سامی زبان شامل: یهودیان ، فینیقیان ، آشوریان ، کلدانیان و اکدیان و …

زبان ترکی نیز از نوع زبان های التصاقی است.

( تاریخ دیرین ترکان ایران – پروفسور دکتر محمد تقی زهتابی – صفحه ۲۸)

Print Friendly, PDF & Email