جنگ احد بود طلحه بن ابى طلحه قهرمان و پرچمدار غول پیکر دشمن به میدان تاخت. امام على “علیه السلام” به میدان او رفت و درگیرى شدیدى پدید آمد و سرانجام طلحه بدست على “علیه السلام” کشته شد. هنگامى که طلحه با على “علیه السلام” روبرو شد فریاد زد یا قضم و به نقل دیگر گفت: یا قضیم.

شخصى از امام صادق “علیه السلام” پرسید: چرا دشمن، على را با این لقب “قضم” خواند؟ امام صادق “علیه السلام” فرمود: این لقب را براى این به على “علیه السلام” گفت:

در آغاز بعثت در مکه مشرکان به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آزار مى رساندند ولى تا ابوطالب پدر على “علیه السلام” همراه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود کسى جرأت جسارت به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را نداشت. تا اینکه مشرکان عده اى از کودکان را واداشتند تا به سوى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم سنگ بیندازند.

هنگامى که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از خانه خود بیرون مى آمد، کودکان سنگ و خاک به طرف پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم مى انداختند. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از این جریان رنج آور “با توجه به اینکه موضوع به میان کودکان کشیده شده بود” به على “علیه السلام” “که در آن زمان حدود سیزده سال داشت” شکایت کرد.

على “علیه السلام” عرض کرد: پدرم و مادرم به فدایت اى رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم هر گاه از خانه بیرون رفتید مرا نیز با خود بیرون ببرید. پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم همراه على “علیه السلام” از خانه بیرون آمدند کودکان مشرکین، طبق معمول خود، به سوى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم سنگ انداختند. على “علیه السلام” به سوى آنها حمله مى کرد و هر گاه به آنها مى رسید گوش و بینى و عضله صورت آنها را مى گرفت و فشار مى داد و در هم مى کوبید کودکان بر اثر درد شدید گریه مى کردند و به خانه خود باز مى گشتند، پدرانشان مى پرسیدند چرا گریه مى کنى؟ در پاسخ مى گفتند: قضمنا على قضمنا على على “علیه السلام” ما را گوشمال و… داد از این رو على “علیه السلام” را به عنوان قضم یاد کردند “یعنى گوشمال دهنده و درهم کوبنده”. [ بحار، ج 20]

غالب در جمله غزوه ها به شجاعت

خاصه به، بدر وحنین وخیبر وخندق

[ عبدالصمد حقیقت ]