درخواست نخست وزیر از فرهنگستان برای تغییر نام محل« یولا گلدی » در سال ۱۳۱۶

فرهنگستان ایران

یولاگلدی نام محلی است در ماکو و این نام چون ترکی و ثقیل است مقتضی است نام دیگری به جای آن انتخاب نموده و اطلاع دهید .

تورک بیلگی