نابینا: مگر شرط نکردیم که از گیلاس های این سبد یکی یکی بخوریم؟

بینا: آری

نابینا: پس تو با چه عذری سه تا سه تا می خوری؟

بینا: تو حقیقتا نابینایی؟

نابینا: بله ، مادرزاد

بینا: پس چگونه دریافتی من سه تا سه تا میخورم؟

نابینا: آن گونه که من دو تا دوتا می خوردم و تو هیچ معترض نمی شدی!

تنها کسانی در مقابل فساد و بی قانونی

می ایستند که خود فاسد نباشند!

مجمع فعالان اقتصادی