زبان کاراییم ها (کریمه تیلی) یکی از شاخه های زبان ترکی متاثر از زبان عبری است .

کاراییم به عنوان یک عضو از زبان ترکی قبچاقی شناخته می شود، به نوبه خود عضو شاخه غرب از خانواده زبان ترکی است. (Dahl و همکاران، 2001).

به این زبان در بخش هایی از لیتوانی ، لهستان و کریمه و گالیسیا در اوکراین سخن گفته می شود.

سه گویش اصلی زبان کاراییم عبارتند از کریمه ، تراکای – ویلنیوس و لوتسک-هالیچ که همه آنها به شدت در معرض خطر قرار دارند.

گویش تراکای یک شانس در برخورداری از حمایت دولتی را دارا است و آن معرفی تراکای ها به عنوان مدافعان قلعه تاریخی این منطقه به گردشگران است.

بسیاری از محققان، کارایم ها را به عنوان فرزندان خزر می دانند.

آبراحام فیرکوویچ، مدارکی را برای حمایت از این نظریه در برابر تزار روسیه جمع آوری کرد. او معتقد بود که اسرائیلی ها از آشور به سمت قفقاز شمالی و از آنجا با اجازه شاه پادشاه آشور به شبه جزیره کریمه رفته بودند.

فرضیه دیگر این است که خاندان خزر در اواخر قرن 8 یا اوایل قرن 9 میلادی به یهودیان کرایت تبدیل شده اند.

این امر ممکن است بعدا نیز تحت حکومت مغول رخ داده باشد ، در جریان هجوم مردم بیزانس (Tütüncü و همکاران 1998).

گرامر کارایم به عنوان زبان ترکی با آگلوکتیناسیون و هماهنگی واکه ای مشخص می شود.

شواهد لحاظ کردن زبان کارایم بعنوان زبان ترکی ، بر اساس واژگان و دستور زبان مشترک ، بی قید و شرط است.

کارایم های لیتوانی بیشتر از سایرین هویت ترکی خود را حفظ کرده اند ، با وجود اینکه دهه هاست در محیط زبان های لیتوانی، روسی و لهستانی قرار دارند.

بیشتر اصطلاحات مذهبی در زبان کارایمی در بحث ریشه شناسی برگرفته از زبان عربی است که نشانگر منشاء فرهنگ و پیوند آن با خاورمیانه است.

(Zajaczkowski 1961).