بالاما ، قوربان دایچالار ( کره اسب )

بالام هاچان ال چالار

149

بالاما قوربان اینک لر

بالام هاچان ایمک لر

149