1- آبان آبان ایش اوْلماز, بَسلَمه‌سَن قیز اوْلماز.

2- آبایمادان سوًیلوٍر, آغریمادان اوًلوٍر. (قوْرخمادان سوًیله‌یه‌ن, اَریمَز اوًلر).

3- آت آریٌق، یوْللار اوُزاق.

4- آت اوْلسا اَت تاپیٌلار، داد اوْلسا آد تاپیٌلار.

5- آت اوْلماسا، یوْل اوْلماز، دیل اوْلماسا، ائل اوْلماز.

6- آت اوًلدوٍرمه‌یَن، بایتار اوْلماز. (بایتار: مالوْتاج: مال حَکیمی).

7- آت اوًلَنه‌جَن اوْتلار.

8- آت اوًلوٍموٍ، ایته بایرام.

9- آت آیلیٌغیٌن، دَوه ایللیگین دوٍشوٍنوٍر.

10- آت ایله آرواد، ایییدین بَخدینه باخ.

11- آت بَسله‌نیرکَن، قیٌز ایسته‌نیرکَن.

12- آت سوٍروٍسوٍن، قارتال یوُواسیٌن گوٍدَر. (آت سوٍروٍسوٍن آختارار، قارتال یوُواسیٌن).

13- آت قاچا قاچا، قوُش اوُچا اوُچا ، کیشی چالا چالا یئتیشَر.

14- آت قازیٌغیٌ (میٌختوًغله) گوٍموٍشده‌ن، یوْل آزیٌغیٌ یئمیشده‌ن.

15- آت قانلیٌ، ایگید جانلیٌ گَره‌ک. قادیٌن سوًزه باخمیر ساخلاماق نه گَره‌ک.

16- آت گوٍجوٍنوٍ کارواندا گوًر، مَرد گوٍجونوٍ مئیداندا.

17- آت گوًره‌نده آخسار، سوُ گوًره‌نده سوُسار.

18- آت مینه‌نده، اوًز آتیٌوا مینگینه‌ن، اوًزگه آتیٌ تئز آریٌر.

19- آت مینه‌نیندی، ائو قوْنانیٌندیٌ، دوْن گئیه‌نیندی.

توپلایان: حسن بک هادی