نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

وجه تسمیه آذربایجان در کتاب محمد حسین بن خلف تبریزی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7495

وجه تسمیه آذربایجان در کتاب محمد حسین بن خلف تبریزی ۱۰۶۲ق:

محمدحسین بن خَلَف تبریزی، برهان قاطع:

آذربایگان: با یای خطی بر وزن و معنی آذربادگانست، که آتشکده تبریز و نام شهر تبریز باشد، ونام ولایتی هست که تبریز شهر آن ولایت است، گویند اغوز وقتی آن ولایت را گرفت صحرا و مرغزار جان که یکی از محال آذربایجان است، او را خوش آمد و فرمود که هریک از مردم او یک دامن خاک بیاورند و آنجا بریزند، خود به نفس خود یک دامن خاک آورد و بریخت، تمام لشکر و مردم او هریک دامنی خاک بیاوردند وبریختند پشته ای عظیم بهم رسید نام آن پشته را آذربایگان کرد، چه آذر به لغت ترکی به معنای بلند است، وبایگان به معنای بزرگان و محتشمان، آنجا را بدان مشهور گردانید، ومعرب آن آذربایجان است.

توضیح اسکندر:

پشته ها وکورگان ها علاوه بر مقابر در میان ترکان قدیم به تثبیت قدرت خاقان در مناطق اشاره دارد کاری که اوغوز خان در آنجا انجام داد جالب است بدانید در کشور اوکراین به این کورگان های ترکی اوغوز میگویند و در آذربایجان نیز با لفظ «اوغوزقبیرلری» شناخته میشوند، که همه ریشه در این واقعه تاریخی دارند که در خاطر جمعی ترکها باقی مانده است.

به نقل از صفحه اینستاگرامی Azarbaijanica