نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

واژگان مربوط به واکسن در زبان ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6136

واکسن: آشی (Aşı).

واکسن زدن: آشیلاماق (Aşılamaq).

واکسن زن: آشیچی (Aşıçı).

واکسیناسیون: آشیلاما (Aşılama).

واکسینه: آشیلانمیش(Aşılanmış).

واکسینه شدن: آشیلانماق(Aşılanmaq).

باکتری: چؤپۆک (Çöpük).

ویروس: سوواش (Suvaş).

میکروب: قینقال (Qınqal).

اپیدمی: سالقین(Salqın). یولوقما (Yoluqma).

دز: اوز(Üz) (یک خوراک دوا).