نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2864

ائل اوبا – شافعى در مطالب السئول آورده: مردى نزد حضرت اميرالمومنین علی عليه السلام آمده و گفت: مرا آگاه كن از واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر، نزديك و نزديك تر!

امام عليه السلام پاسخ او را در ضمن اشعارى بيان فرمود:

توبه و بازگشت به پروردگار مردم واجب است، و ترك گناهان از آن واجب تر. [ توب رب الورى واجب و تركهم للذنوب اوجب. ]

گردش روزگار عجيب است، و غفلت مردم از آن عجيب تر. [ والدهر فى صرفة عجيب و غفلة الناس عنه اعجب. ]

بردبارى در برابر مصائب دشوار است ، ولى از دست دادن پاداش ها از آن دشوارتر. [ والصبر فى النائبات صعب لكن فوت الثواب اصعب. ]

هر چيزى كه به آن اميد مى رود نزديك است، و مرگ از همه آنها نزديكتر [ وكل ما يرتجى قريب والموت من كل ذاك اقرب. مطالب السئول، ص 62. ]

منبع : قضاوتهای امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) – محمدتقی شوشتری

64023/95