ائل اوبا آواره گی ، جلا وطن و دور افتادن از خانواده و میهن تراژدی این روزهای کودکان سوری است ، براساس آمارهای سازمان ملل در جریان بحران سوریه بیش از 11 میلیون نفر از خانه های خود آواره شده اند که حدود چهار میلیون نفر از آن ها کشور را ترک کرده اند. 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 75 درصد آوارگان سوری را زنان و کودکان تشکیل می دهند ، غم غربت و از دست دادن والدین ، خانه و کاشانه کودکان سوری تاثر برانگیز است .

 

 

ائل اوبا