نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

نخستین شهردار تهران


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8994

نخستین شهردار تهران

سال انتصاب: 1302 قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار

۱۰۱ سال پیش مجلس اول شورای ملی، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دستگاه جدیدی به نام «بلدیه» یا شهرداری پیگیر امور شهری شد و بدین ترتیب شهرهای ایران، چهره نوینی را به خود گرفت.

مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد تا پس از سال‌ها زندگی شهرنشینی، زندگی شهروندان در چارچوب قانون، مدون شود و امور شهری از طریق متولی جدیدی سامان بگیرد.

از اواسط دوره ناصری رسیدگی به امور شهری در قالب اداره‌ای مستقل به نام« احتسابیه» توجیه شد. احتسابیه هم وظایف نظمیه را به عهده داشت، و هم امور شهرداری ترتیب می‌داد، و نیز مدیریت اداراتی دیگر، در شرح وظایفش گنجانده بودند.

وظایفی چون؛ از نظارت بر قیمت و توزیع نان و گوشت تا جمع آوری زباله، از روشنایی کوچه و خیابان تا بر قراری امنیت و نظم شهر و… .

ناصرالدین شاه پس از سفر فرنگ، اقدام به تعیین شهردار برای تهران کرد، همانند شهرهای اروپایی و نخستین شهردار تهران میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی و فرانسه است.

در سال 1302 قمری به ریاست احتساب شهر تهران انتخاب شد. مشاورالدوله در سال 1355 قمری درگذشت.

موزه نقشه تهران