نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سوژه هفته ؛ تولید نخستین دستگاه از خودروی پیکاس


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2557

ائل اوبا – اگر بی حوصله اید و غمگین شاید این تصویر بتواند خنده ای بر گوشه لبتان بنشاند

ما اسم این خودرو جدید را پیکاس (ترکیبی از پیکان و سمند گذاشتیم) .

ائل اوبا