نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

پیرامون حکومت های ترکان – غزنویان و قاراخانیان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2014

دکتر جواد هیئت

قاراخانیان

ائل اوبا – دولت قاراخانی نخستين دولت مسلمان ترك بود. «ساتوق بوغراخان» خاقان اين دولت پس از مسلمان شدن در نيمه نسخت سده دهم ميلادی (920 يا 940 م)، اسلام را به عنوان دين رسمی ملتش اعلام كرد.

بدين ترتيب همه افراد تابع او مسلمان شدند. قاراخانيان همراه با پذيرش اسلام، دلبستگی خود را با عادات تركی حفظ كردند و به ظهور نخستين آثار فرهنگی تركی اسلامی ياری رساندند.

در زمان آنها تركی خاقانی و يا تركی كاشغر، زبان رسمی اعلام شد و شاهكارهايی در ادبيات زبان و ادبيات تركی يعنی «قوتادقو بيليك» و «ديوان الغات ترك» به وجود آمد.

قاراخانيان در 999 ميلادی حكومت سامانيان را سرنگون كرده و بر همة ماوراء النهر فرمان راندند. قاراخانيان پس از «يوسف قادرخان» به دو قسمت تقسيم شدند. شهر كاشغر مركز قاراخانيان شرقی شد و اينان در 1130 م به فرمان قاراختاييان درآمدند.

 

 

سکه دوره اول قاراخانی

 

شهر بالاساغون مركز قاراخانيان غربی شد و اينان نيز چندی از سلطان سنجر و سپس از خوارزمشاهيان فرمان برده و سرانجام در 1212 م. از ميان رفتند.

در اواسط سده نهم ميلادی، قبائل مختلف ترك از جمله قارلوق، خلج و اوغوز به دليل نقل و انتقالات انسانی در آسيای مركزی، به بغداد رفته و در لشكر خليفه های عباسی وارد شدند.

تعداد اين سربازان در زمان معتصم، واثق و متوكل افزايش يافت و تركان لشكری، نفوذ فراوانی در دستگاه دولتی به دست آوردند. از ميان اينان فرزندان «تولون» و فرزندان «اخشيد» حكومتی را در مصر به وجود آوردند.

فرزندان تولون: اينان از نسل دوققوز اوغوز بوده و ميان سالهای 868 -905 م. و اخشيدها نيز در سالهای 969-935 حكومت كردند. اخشيدها از تبار پادشاهان فرغانه هستند.

 

غزنویان

غزنويان به عنوان قومی از تركان مسلمان، دولتی بزرگ (1183-963 م) برپا كرده و موجب گسترش اسلام در هندوستان و افغانستان شدند.

بنيانگذار اين سلسله «آلپ تكين» و در حقيقت داماد او »سبكتكين» بود. سبكتكين يا سوبك تكين (افسر ارتش) از تركان قارلوق بوده و فرزند بهادری به نام جوك بود كه در كنار درياچه ايسيق میزيست.

در 12 سالگی در ايلغار تركان همسايه يعنی توخسیها، به اسارت درآمده و پس از ۴ سال اسارت، به فرزندان سامان فروخته شد. سوبك تكين پس از فروخته شدن به آل سامان، مسلمان شده و وارد ارتش شد. چندی بعد او رتبه ای عالی در قشون سامانی كسب كرد.سوبك تكين پس از آلپ تكين، غزنه را گرفته و سلسه غزنوی را برپا كرد.

قلمرو حکمرانی غزنویان

 

پسر او سلطان محمود همه افغانستان، خراسان، عراق و هندوستان را گرفته و دولت بزرگ تركی اسلامی به وجود آورد. او مانند يك مجاهد، برای گسترش دين اسلام در هند كوشش كرد. سلطان محمود در عين حال زبان فارسی را رواج داده و اين زبان را به جای زبان عربی، به عنوان زبان ديوانی برگزيد.

او از فردوسی خواسته بود تا شاهكار زبان فارسی يعنی شاهنامه را بنويسد. دربار او مركز شاعران پارسی سرا شده و او معاش بيش از 400 شاعر را تأمين میكرد. او همچنين هزاران معلم را برای آموزش فارسی دری، به شهرها و روستاهای ايران فرستاد.

منبع : تاریخ مختصر ترک ، دکتر جواد هیئت ، ترجمه پرویز زارع شاهمرسی ، نشر پینار