نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ضمایر مشترک زبان سومری و ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8101

امروز با استفاده از لغتنامه پنسیلوانیا و آکسفورد متداولترین ضمایر شخصی را در لوح جمع کردم

ضمایر شخصی یکی از اثبات کننده های اشتراک زبان سومری و ترکی است.

البته برخی نمونه های نادر را داخل اینها جمع کرده اند تا از زبان ترکی دور کنند. من پر کاربردترینها را انتخاب کردم.

نکته قابل توجه اینکه در سومری مانند ترکی جنسیت در ضمایر وجود ندارد.

مَ/ من( من)

زََ/ سن( تو) البته عموما س و ز در سومری به جای هم استفاده می شوند.

انه/ اونو( او)

بَ/ بو( این. بیجانها)

من نن/ من نن( ما. با من)

زن نن/ سن نن( شما. با تو)

اونن/ اوننان( آنها. با او)

-منبع صص ۱۶-۱۸ زبان سومری.گاد.ام.ا.۱۹۲۴ اکسفورد

-دانشنامه آنلاین دانشگاه پنسیلوانیا

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آق بایراق