نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

جغرافی دان قرن 4 هجری و بیان زبان مردم ری


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7590

 

 تؤرکان بخشی از جامعه مدنی ری در سال ۳۴۴ هجری

«آکام المرجان فی ذکر المدائن المشهورة فی کل مکان» ، تالیف اسحاق بن الحسین المنجم از جغرافی دانان قرن چهارم هجری


نقل از صفحه آذربایجانیکا