نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تحلیل نام بابک / قسمت دوم


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7812

از روز نخست چنان رواج داده اند که بابک از پاپگ و معرب شده به معنی” پدر کوچک” آمده است هر چند خود پاپگ لغتی یونانی است.

کسی هم نپرسیده وقتی فردوسی همخوان” پ” را در اشعارش بکار برده…

“بیامد به بالین او سرشبان
که پدرام باد از تو روز و شبان”

چرا مثل “بابک” معرب نکرده و “بدرام” نگفته است؟

“.. به تخت و بداد و به مردانگی
ورا موبدی بود بابک بنام”

پس چنین نظری به غایت دور از منطق است چون فردوسی لازم بود بابک موبدی در “اصطخر” را در اشعارش ” پاپک” می نوشت.

در فرض دوم بابا لغتی است عمومی از چین تا یونان که در میان تورکان نیز کاربرد گسترده ای دارد اما ریشه این نام نیست.

برای یافتن هویت یک فرد هر چند اسم کافی نیست لیکن در قسمت دوم خاطرنشان می کنیم بابک یک اسم تورکی است و حتی به نوشته طبری اردشیر بابکان نیز از آذربایجان بود.

اما ما منابع زیادی از جمله در قسمت اول و این اسلایدها داریم که بابک را به دو صورت (بای بک) و (بابک) نوشته اند و “بای” در زبان تورکی یعنی ثروتمند و بک و بگ و بیگ به معنی بزرگ است.


در سندی که در ادامه می بینید از “البلدان” کاملا نزدیک به حیات بابک، صفحه پنجاه و پنج آذربایجانی های آن زمان را از عجم های آذری( غیر عرب های آذربایجانی) می داند و الحاولاونیه ؟!!!به تصویر بنگرید که ایرانشهری های شعبده باز، تحریفش کرده اند.


خوانندگان محترم توجه داشته باشند که آذری استفاده شده در منابع خطی نه یک شاخه زبان هندی که یک گویش از زبان تورکی است و به جای نام اشاره دارد.در پست های قبلی به کرات در این رابطه نوشته ایم و دلیلش مشاهده اسامی زبانهای تبریزی و خویی و اردبیلی در کنار این الفاظ و منابع بوده و مهم تر آنکه آذربایجان در منابع عربی سرزمین تورکان قید شده است.