کاخ کوروش در پاسارگاد در سال 1343 ساخته شده است.

کاخ کوروش در پاسارگاد در سال 1343 ساخته شده است.

روایتی از جعلیات دانشمندان آمریکایی. کاخ ساخته شده در محوطه پاسارگاد که آن را به کوروش منتسب می کنند به وسیه باستان شناسان آمریکایی در سال 1343 ساخته شده است و یک بنای باستانی نیست. دانش باستان شناسی در ایران پدیده ای...

ادامه مطلب ...