دریاچه ارومیه ودرآمدهای حاصل ازآن

دریاچه ارومیه ودرآمدهای حاصل ازآن

برآوردهانشان میدهدکه درسال های پرآبی دریاچه ارومیه هرسال سی هزارتن آرتمیاازاین دریاچه قابل برداشت بود که درآمدی بالغ بر ده میلیارددلار رامیتوانست عایداستان کند،اما دریغاکه با رخ نمودن بحران کم آبی این دریاچه این بهره...

ادامه مطلب ...