ترک های میشار

ترک های میشار

میشارها یکی از عناصر اصلی بدنه تاتارها محسوب میشوند و به صورت محسوسی در ساختار باشقردها ، روس ها ، و ... نیز داخل شده اند . میشارهایی که در بین ملت های غیر تورک زندگی می کنند به خوبی توانسته اند از زبان خود محافظت...

ادامه مطلب ...