واژگان مربوط به واکسن در زبان ترکی

واژگان مربوط به واکسن در زبان ترکی

واکسن: آشی (Aşı). واکسن زدن: آشیلاماق (Aşılamaq). واکسن زن: آشیچی (Aşıçı). واکسیناسیون: آشیلاما (Aşılama). واکسینه: آشیلانمیش(Aşılanmış). واکسینه شدن: آشیلانماق(Aşılanmaq). باکتری: چؤپۆک (Çöpük). ویروس: سوواش (Suvaş). میکروب:...

ادامه مطلب ...